tel. (77) 400 80 97
biuro@metalstar.pl
Powrót do strony głównej
Drodzy Państwo,

Zgodnie z wejściem życie, z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa "Metal-Star" Mieczysław Starczewski, ul. Wschodnia 32. 45-449 Opole. NIP 754-110-19-57

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wschodnia 32. 45-449 Opole lub e-mailowo: biuro@metalstar.pl; odnośnie pytań związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez F. P. U. H. "Metal-Star" Mieczysław Starczewski polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu Państwu swoich produktów;

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych F. P. U. H.
"Metal-Star" Mieczysław Starczewski;

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@metalstar.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Wschodnia 32. 45-449 Opole
RODO

Urządzenia rehabilitacyjne:
Zbigniew Cheba
tel. 509 778 543
Piaskowanie
Lakierowanie proszkowe
Sklep

Mapa strony:
     Strona główna
     O nas
     Kontakt

     RODO
  Urządzenia rehabilitacyjne
  Konstrukcje stalowe
  Usługi ślusarsko-spawalnicze
 
 
 
  Ogrodzenia
  Balustrady
  Schody

Urządzenia rehabilitacyjne:
Zbigniew Cheba
tel. 506 293 645
zbyszek@metalstar.pl

Biuro:
Joanna Czarnecka
tel. 77 400 80 97
tel. kom. 600 498 773

Lakiernia proszkowa, piaskowanie:
Przemysław Śmietana
tel. 77 547 22 87